Main content

Alert message

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS:

 • saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, garantuoti jo socialinį saugumą;

 • puoselėti vaiko galias (intelektines, emocijų, valios, fizines), lemiančias asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;

 • skatinti vaiko savarankiškumą, iniciatyvumą, kūrybiškumą, atskleisti ir ugdyti jo gebėjimus, puoselėti individualybę;

 • padėti vaikams suvokti ir perimti žmogiškąsias vertybes;

 • saugoti ir puoselėti vaikų kultūrą;

 • šalinti ugdymo(si) problemas tenkinant individualius vaiko poreikius;

 • užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo tęstinumą;

 • sudaryti galimybes vaikui laiku pasiekti mokyklinę brandą;

 • taikyti ugdymo metodo „Gera pradžia“ elementus;

 • kurti partneriškus vaiko tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos-daugiafunkcio centro santykius.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMOS:

 • ugdyti stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką;

 • formuoti bendravimo su bendraamžiais įgūdžius;

 • ugdyti vaikų kūrybiškumą, jautrumą gamtai, menui, etnokultūrinėms vertybėms;

 • skatinti motyvuotą komunikacinės kalbos vartojimą, pabrėžiant kalbėjimo ir klausymo pirmumą; 

 • turtinti vaikų patirtį, sudarant tyrinėjimo, informacijos paieškos, problemų sprendimo situacijas;

 • organizuoti kūrybinės raiškos dienas, savaites, išvykas, šventes;

 • siūlyti priešmokyklinio amžiaus vaikams įdomių temų, projektų, žaidimų, žaislų, meno kūrinių ir kt.;

 • puoselėti ugdytinių galias, lemiančias jo asmenybės vystymosi ir socializacijos sėkmę, tinkamą brandumą mokyklai; 

 • padėti 6–7 metų vaikui įgyti kasdieniam gyvenimui ir sėkmingam ugdymui(-si) mokykloje-daugiafunkciame centre būtinų kompetencijų: socialinių, sveikatos saugojimo, pažinimo, komunikavimo, meninių;

 • taikyti ugdymo metodo „Gera pradžia“ elementus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus.

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS:

 • sukurti ugdymui(si) palankų psichologinį klimatą ir fizinę aplinką;

 • ugdymo procese atsižvelgti į individualius fizinius, psichologinius, sociokultūrinius ypatumus;

 • sukurti ugdymo turinį, atitinkantį ugdymo tikslus, jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikų raidos ypatumus;

 • taikyti ugdančią, skatinančią, psichofizines vaiko galias tausojančią vertinimo sistemą;

 • taikyti ugdymo metodo „Gera pradžia“ elementus, atitinkančius vaiko amžiaus tarpsnio ir individualius ypatumus.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS:

 • užtikrinti darnią prigimtinių mokinio galių plėtotę, puoselėti jo dvasinę kultūrą, pilietiškumą, tautiškumą;

 • siekti aukštų mokinių pasiekimų moksle, jiems įgyjant žinių ir išsiugdant bendruosius gebėjimus ir kompetencijas;

 • padėti mokiniams išsiugdyti komunikacinius gebėjimus, įgyti kompiuterinio raštingumo pagrindus;

 • sudaryti sąlygas mokiniams įgyti pilietiškumo ir patriotizmo pagrindus;

 • teikti informaciją ir rekomendacijas apie profesijas ir studijas;

 • atskleisti ir plėtoti kūrybines mokinių galias, ugdyti meninę ir estetinę kompetenciją;

 • puoselėti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nuostatą sveikai gyventi ir gebėjimą tobulėti;

 • teikti mokiniui būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę, specialiąją ir kitą pagalbą.