Main content

Alert message

VEIKLA

 1. Dirba su specialiųjų poreikių vaikais;

 2. Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymo poreikius mokykloje.

 3. Sudaro mokinių sąrašą, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą, suderina su mokykla aptarnaujančia PPT ir teikia tvirtinti mokyklos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia mokyklos specialiojo ugdymo komisijai.

 4. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, mokyklą aptarnaujančios PPT specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius.

 5. Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.

 6. Padeda mokytojams, dirbantiems su specialiųjų poreikių mokiniais, pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.

 7. Padeda mokytojams rengti ugdymo programas.

 8. Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus) specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

 9. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

 10. Informuoja mokytojų tarybą ir tėvus apie darbo su specialiųjų poreikių vaikais

 11. uždavinius, turinį, rezultatus.

 12. Dalyvauja mokyklos specialiojo ugdymo komisijos veikloje.

 13. Formuoja mokyklos bendruomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

DARBO LAIKAS

Pirmadienis – 9.30 val. – 15.00 val.

Antradienis – 9.30 val. – 15.00 val.

Trečiadienis – 9.00 val. – 15.00 val.

Ketvirtadienis – 9.00 val. – 15.00 val.