Main content

Alert message

VEIKLA

 1. Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas, vaiko brandumą mokytis.

 2. Bendradarbiauja su mokytojais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba mokyklos specialiojo ugdymo komisijoje.

 3. Konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais.

 4. Rengia individualias rekomendacijas mokinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti.

 5. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais.

 6. Dalyvauja formuojant teigiamą mokyklos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais.

 7. Šviečia mokyklos bendruomenę vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais.

 8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su mokyklos bendruomene, esant būtinybei – su kitomis institucijomis (Vaiko teisių apsaugos tarnybomis, psichikos sveikatos centrais, policija ir kt.), bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.

 9. Teikia informaciją apie mokinius, turinčius psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių mokinių ugdymu, gavęs tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.

 10. Atlieka aktualius mokykloje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į mokyklos bendruomenės poreikius.

 11. Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

 12. Planuoja atliekamų darbų kiekį (krūvį) pagal savo turimų etatinių valandų mokykloje skaičių ir derina jį su mokyklos administracija.

 13. Skiria pusę savo darbo laiko tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais, likusiu darbo laiku tvarko mokinių įvertinimų duomenis, dokumentus, rengia rekomendacijas, prevencines programas, ruošiasi konsultacijoms, paskaitoms, tobulina profesinę kvalifikaciją. Šių darbų atlikimo vietą derina su mokyklos administracija.

 14. Psichologinės pagalbos teikimas specialiųjų poreikių mokiniams (naudojant h/S-HB intelekto it TCT-DP kūrybiškumo testai, gabių vaikų atpažinimui), teikiamos rekomendacijos jų tėvams, bei vaikus ugdantiems pedagogams.

 15. Vaikų brandumo mokyklai įvertinimas. SPPC parengta vaikų brandumo mokyklai įvertinimo metodika, kuri taip pat naudojama ankstyvai gabių vaikų identifikacijai.

 16. Vykdo kitus mokyklos vadovo pavedimus, susijusius su psichologo funkcijomis.

NAUDINGA INFORMACIJA

pdf2 Kvietimas tėvams

pdf2 Kaip tėvai gali motyvuoti vaiką mokytis

pdf2 Patarimai tėveliams ruošiantiems vaikus į mokyklą

DARBO LAIKAS

Pirmadienis - 8.00 - 16:30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Antradienis – 8.00 – 16.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Trečiadienis – 8.00 – 16.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Ketvirtadienis – 8.00 – 16.30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

Penktadienis – 8.00 – 16:30 val., pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

 


Mokyklos–daugiafunkcio centro psichologė R. Valaitienė ir soc. pedagogė V. Giedraitienė rugsėjo 23 d. dalyvavo Kauno pedagogų kvalifikacijos centre, Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos bei psichologų metodinio būrelio organizuotoje konferencijoje „Kaip sėkmingai ugdyti vaikus turinčius emocijų ir elgesio sutrikimų“ bei pristatė savo metodinį darbą – „Streso įveikimo būdų pateikimas pradinių klasių mokiniams“.

pdf2 Rekomendacijos mokytojams


Mokykloje įgyvendinamos SPPC akredituotos programos:


1. STEP grupė tėvams (veda psichologė).

step

STEP – tai įvairaus amžiaus vaikų tėvams skirta programa, kuria siekiama ugdyti ir tobulinti vaiko auklėjimo įgūdžius. STEP programa siūlo efektyvią, nesunkiai įgyvendinamą vaiko auklėjimo filosofiją. Įgyvendinama tėvų grupių formatu, STEP programa draugėn suburia panašių rūpesčių turinčius tėvus: suteikia galimybę pasidalinti su vaiko auklėjimu susijusiais sunkumais, drauge ieškoti sprendimo alternatyvų ir mokytis pozityvių bendravimo su vaiku būdų, stiprinančių vaiko atsakomybę ir bendradarbiavimą.

Daugiau informacijos: http://www.stepgrupes.lt/
Telefonas pasiteiravimui 8 689 81468.

2. Programa „Obuolio draugai“.

obuolio draugai

Tarptautinė programa „Obuolio draugai“ yra ilgai lauktas programos „Zipio draugai“ tęsinys, skirtas jau vyresniems vaikams, t.y. 7 – 9 metų. Dabar šios dvi programos apsijungia į vieną tęstinę dvejų metų ankstyvosios prevencijos programą, kurios pirmoji dalis yra „Zipio draugų“ programa, o antroji – „Obuolio draugų“ programa.
Programą „Obuolio draugai“ sudaro šešios dalys arba temos: „Jausmai“, „Bendravi­mas“, „Draugystė“, „Problemų sprendimas“, „Pokyčiai“ ir „Mes galime įveikti.“ Kiekvienai temai skirtos 4 valandėlės, kurių kie­kvienos trukmė – 45 minutės.
Programa „Obuolio draugai“ padeda ugdyti vaikų socialinius ir emocinių sunkumų įveikimo gebėjimus: moko vaikus suvokti ir kalbėti apie jausmus, pasakyti tai, ką nori pasakyti, įdėmiai išklausyti, susidraugauti ir išsaugoti draugystę, kreiptis pagalbos ir padėti aplinkiniams, įveikti vienišumą, atstūmimą, patyčias ar priekabiavimą, spręsti konfliktus, lengviau išgyventi pasikeitimus, netektis ir netgi mirtį.


Daugiau apie programą: http://www.vaikolabui.lt/?page_id=3035

3. Programa „Gyvai“.

banner2


Programa „Gyvai“ yra mokyklinė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programa, kurios pagrindinis tikslas – suteikti vaikams gyvenimo įgūdžių, reikalingų sveikai gyventi ir nepradėti vartoti tabako, alkoholio ir narkotikų.

Daugiau apie programą: http://www.mentor.lt/lt/veikla/programa-gyvai/

O taip pat:
4. „Pradinio mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sutrikimų prevencinė programa“. Socialinė kompanija „Vienas iš penkių“.

Soc.pedagogė ir psichologė spalio 8d. dalyvavo VšĮ Paramos vaikams centro organizuotuose, Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos ministerijos finansuotuose mokymuose: „Ikimokyklinio ir pradinio mokyklinio amžiaus vaikų psichikos sutrikimų prevencinė programa“. Mokymų metu specialistai buvo apmokyti vykdyti psichikos sveikatos sutrikimų prevencinę programą, paremtą saugumo įgūdžių lavinimo užsiėmimais vaikams. Dalyvaudami užsiėmimuose vaikai mokomi kaip apsiginti nuo seksualinės prievartos ir kitokio smurto, sužinos kaip elgtis rizikingose situacijose ir kur kreiptis pagalbos (veda soc.pedagogė V.Giedraitienė ir psichologė R.Valaitienė).


„PYKČIO KONTROLIAVIMO INTERVENCIJŲ TAIKYMAS MOKYKLOJE“

Pyktis yra visiems bendra ir natūrali emocija, tačiau pykčio nekontroliavimas gali būti pirminis ženklas, įspėjantis apie galimus sunkumus. Paauglystės amžiaus tarpsnyje yra būdinga dažni pykčio proveržiai ir paaugliai norėdami nuslopinti savo pyktį, gali jį išreikšti agresyviu elgesiu arba sulaikyti pyktį savyje. Tyrimai atskleidė, jog paauglių pykčio kontrolės sunkumai siejasi su įvairiomis problemomis mokykloje: prastesniu pažangumu, mokyklos nelankymu, patyčiomis. Nekontroliuojantys savo pykčio paaugliai yra linkę nusikalsti, vartoti priklausomybę sukeliančias medžiagas, turėti socialinio prisitaikymo sunkumų, polinkį į suicidines mintis, depresijai vėlesniame amžiuje. Todėl yra svarbu mokyti mokinius pykčio kontroliavimo būdų.

Nuo kitų mokslo metų vyresnių klasių mokiniai (7 ir 8 klasių ) turės galimybę dalyvauti pykčio valdymo tęstiniuose užsiėmimuose. Juose mokiniai bus mokomi suprasti savo pykčio kilimo priežastis, suvokti, kaip jų mintys, siejasi su emocijomis, elgesiu bei jo pasekmėmis. Užsiėmimų metu įsisavinamos nusiraminimo, problemų sprendimo technikos.

Programa remiasi kognityvine-elgesio teorija, kuri laikoma viena efektyviausių, mokant mokinius kontroliuoti pyktį.

Tyrimas ir mokymai bus vykdomi bendradarbiaujant su Vytauto Didžiojo universiteto Teorinės psichologijos katedros doktorante Dovile Valiūne.