Main content

Alert message

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLĄ TVARKA

Mokiniai mokytis į mokyklą priimami vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu „Dėl priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33 (tvarkos aprašas).

Priimant į mokyklas 2018–2019 m.m prašymo padavimo data ir laikas neturi jokios įtakos priimamų asmenų sąrašų sudarymui, tai lemia Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos apraše nurodyti kriterijai.

PRAŠYMŲ PRADĖTI 2018-2019 M. M. MOKYTIS KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOJE TEIKIMAS ELEKTRONINIU BŪDU

Informacija
 Pastabos
 Prašymai teikiami adresu: https://imokykla.kaunas.lt Centralizuotas vaikų priėmimas vykdomas asmenims, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Kauno mieste.
Prašymai teikiami mokytis pagal ugdymo programas:  Priešmokyklinio ugdymo
Pradinio ugdymo
Pagrindinio ugdymo (I dalį)
Galimybė pasirinkti iki 5 mokymo įstaigų.
Prašymų teikimo terminas: 2018-03-07
2018-06-30
Pasibaigus terminui, prašymai priimami mokyklos raštinėje.
 Priėmimo prioritetai:   Pirmumo teise priimami:
- vaikai, kurių tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
- vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
- mokykloje besimokančių mokinių broliai ir seserys.
Prašymų padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų eiliškumui.
 Informavimo apie priėmimą į mokyklą tvarka: Informacija dėl priėmimo mokytis mokykloje per 3 darbo dienas nuo komisijos sprendimo priėmimo, teikiama telefonu, paštu ar elektroniniu paštu.  

PRAŠYMŲ PRADĖTI 2018-2019 M. M. MOKYTIS KAUNO BERNARDO BRAZDŽIONIO MOKYKLOJE TEIKIMAS RAŠTU

Informacija

Pastabos

Prašymai teikiami adresu: Mokyklos raštinėje, darbo dienomis:
I–IV 8.00 - 12.00 val., 13.00 -16.30 val.
V 8.00 - 12.00 val., 13.00 -15.30 val.
Prašymai raštu priimami nepavykus jo pateikti elektroniniu būdu ar pasibaigus centralizuoto priėmimo prašymų teikimo terminui.
Prašymai teikiami mokytis pagal ugdymo programas:   Priešmokyklinio ugdymo
Pradinio ugdymo
Pagrindinio ugdymo (I dalį)
 
Prašymų teikimo terminas: 2018-03-07
2018-06-30
 
Priėmimo prioritetai: Pirmumo teise priimami:
- vaikai, kurių tėvų deklaruota gyvenamoji vieta yra mokyklos aptarnaujamoje teritorijoje;
- vaikai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių;
- mokykloje besimokančių mokinių broliai ir seserys.
Prašymų padavimo data ir laikas neturi įtakos priimamų asmenų eiliškumui.

PRIIMTŲ MOKINIŲ MOKYKLAI TEIKIAMI DOKUMENTAI:

  1. Vaiko gimimo liudijimo kopija.
  2. Sveikatos pažyma.
  3. Mokymosi pasiekimų pažymėjimo kopija (priimtiems į 2-4, 6-8 klases).
  4. Pradinio išsilavinimo pažymėjimo kopija (priimtiems į 5 klasę).


PRIĖMIMO MOKYTIS KOMISIJOS SUDĖTIS IR DARBO LAIKAS

Mokinių priėmimo mokytis komisijos darbą reglamentuoja Mokyklos direktoriaus 2018 m. vasario 21 d. įsakymu Nr. (1.3) V-22 patvirtintas Mokinių priėmimo komisijos darbo reglamentas.

TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS PRIĖMIMO MOKYTIS TVARKĄ

  • Priėmimo į Kauno miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklas tvarkos aprašas, patvirtintas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-33;
  • Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 27 d. sprendimas Nr. T-69 „Dėl priešmokyklinio ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse bendrojo ugdymo mokyklose 2018-2019 mokslo metais nustatymo, pritarimo priešmokyklinio ugdymo grupių ugdymo grupių ir klasių komplektų skaičiui viešosiose švietimo įstaigose, kuriose savivaldybė yra dalininkė, 2018-2019 mokslo metais ir prašymų priimti mokytis priėmimo laiko nustatymo“.