Main content

Alert message

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbo tvarkos taisyklės

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos ugdomosios veiklos stebėsenos tvarkos aprašas

Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos vaikų apžiūros dėl asmens higienos, pedikuliozės ir niežų tvarkos aprašas. 2017 m.

Vaikų sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis (pvz.: cukriniu diabetu, bronchine astma ar kita), kuriems reikia vartoti vaistus pagal gydytojo rekomendacijas, vaistų administravimo tvarka. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų veiksmų įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas psichiką veikiančias medžiagas tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos darbuotojų veiksmų vaikui susirgus ar patyrus traumą įstaigoje ir teisėtų vaiko atstovų informavimo apie įstaigoje patirtą traumą ar sveikatos sutrikdymą tvarka. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas. 2017 m.

Mokinių nemokamo maitinimo organizavimo Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas. 2017 m.

Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas. 2017 m.

Apdovanojimų nuostatai 2016