Main content

Alert message

2018 METAI

I ketvirtis

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2018m. I ketvirčio ataskaitos

I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas ir formos

II ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2018 m. II ketvirčio ataskaita

II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas ir formos

2017 METAI

2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

I ketvirtis

I ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

I ketvirčio finansinės atskaitomybės formos

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2017m. I ketvirčio ataskaitos

II ketvirtis

II ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

II ketvirčio finansinės atskaitomybės formos

III ketvirtis

Biudžeto išlaidų samatos vykdymo 2017m. III ketvirčio ataskaitos

III ketvirčio finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas ir formos

IV ketvirtis

Biudžeto išlaidų sąmatos vydymo 2017 m. IV ketvirčio ataskaitos

2016 METAI

2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS:

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2

Priedas Nr.3

Priedas Nr.4

Priedas Nr.5

 2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita už 2016 m. I ketvirtį

Veiklos rezultatų ataskaita už 2016 m. I ketvirtį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį už 2016 m. I ketvirtį

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa 

II ketvirtis

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita 

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos aiškinamasis raštas

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

IV ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2 Forma

2 Forma

2 Forma

2 Forma 

4 Forma

4 Forma 

 


2013 METAI

(1 – 2 psl.)

(3 – 4 psl.)

(5 psl.)

 

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis 

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis

 

2013 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS

Atsargų vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Būsimosios pagrindinės nuomos įmokos 

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2013 m. IV ketvirtis

Finansavimo sumų likučiai 

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos ir sąnaudos 

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Informacija apie išankstinius apmokėjimus

Informacija apie įsipareigojimų dalį nacionaline ir užsienio valiutomis  

Informacija apie kai kurias trumpalaikes mokėtinas sumas 

Informacija apie pinigus ir pinigų ekvivalentus 

Informacija pagal veiklos segmentus  

Kitos veiklos pajamos ir sąnaudos 

Nematerialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 

Po vienų metų gautinos sumos pagal grąžinimo laikotarpius ir jų einamųjų metų dalis 


2014 METAI

Finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2 Forma

2 Forma

2 Forma

2 Forma 

2014 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (1 dalis) 

2014 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (2 dalis) 

2014 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (3 dalis)


2015 METAI

2015 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. I ketvirtį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį už 2015 m. I ketvirtį

 

2015 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. II ketvirtį

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. II ketvirtį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį už 2015 m. II ketvirtį

 

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita už 2015 m. III ketvirtį

Veiklos rezultatų ataskaita už 2015 m. III ketvirtį

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį už 2015 m. III ketvirtį

 

IV ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

Investicijų programa (biudžetas)

Miesto darnaus vystymosi programa

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (biudžetas)

Savivaldybės finansuojamų įstaigų specialioji dotacija minimalios algos kėlimui

Savivaldybės finansuojamų įstaigų veiklos programa (spec. lėšos)

Valstybinių funkcijų vykdymo programa

 

 2015 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (1 dalis)

 2015 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (2 dalis)

 2015 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (3 dalis)

 2015 M. FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS RINKINYS (4 dalis)